Stowarzyszenia i grupy

Stowarzyszenia działające w parafii:

Chór

Chór w Ptaszkowej powstał w styczniu 1997r. Był to początkowo zespół żeński dwugłosowy potem trzygłosowy, a od listopada 1997r. to już chór mieszany czterogłosowy, liczący obecnie 45 członków.
Jego założycielem i dyrygentem jest Stanisław Król.
W swoim repertuarze chór posiada opracowane pieśni na różne uroczystości kościelne. Uświetnia nabożeństwa w Ptaszkowej oraz w innych miejscowościach. Koncertował w Cieniawie, Grybowie, Kąclowej, Florynce, Krużlowej, Siołkowej, Żegocinie, Złotej, Brzesku, Uściu Gorlickim, Krościenku, Szczawnicy, Tarnowie, Krakowie oraz w Starym Sączu, w czasie czuwania przed przyjazdem Ojca Świętego. Bierze również udział w Gminnych Przeglądach Chórów.

Dotychczasowe osiągnięcia chóru możliwe są dzięki systematycznej pracy i zaangażowaniu wszystkich członków.

Chór z Ptaszkowej Chór z Ptaszkowej

Przy znacznej pomocy finansowej Urzędu Gminy i Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie chór zakupił w ostatnich latach jednolite stroje dla wszystkich członków.

Za wszelką pomoc chórzyści składają serdeczne podziękowanie.

O bieżącej działalności chóru przeczytać można na stronie: Chór i Orkiestra w dziale „Parafia”

Stanisław Król

Orkiestra

Orkiestra Dęta Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Ptaszkowej została założona w 1922r.
Jej pierwszym prezesem był Paweł Rysiewicz. W Ciągu długich lat istnienia uświetniła wiele uroczystości religijnych i świeckich na terenie Ptaszkowej, jak również innych miejscowości. Koncertowała miedzy innymi w Grybowie, Korzennej, Łukowicy, Krzeczowie, Odporyszowie, Powroźniku, Gorlicach, Nowym Sączu, Debicy, Krynicy, Wysowej, Tarnowie, Częstochowie.
Orkiestra brała udział w różnych przeglądach zajmując czołowe miejsca oraz wyróżnienia. W 1967r. na Festiwalu Orkiestr Strażackich w Bolesławiu zajęła I miejsce, a na Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych „Echo Trombity”” zajęła następujące lokaty:

  • w 1981r. w Gorlicach – II miejsce
  • w 1982r. w Gorlicach – I miejsce
  • w 1984r. w Gorlicach – wyróżnienie
  • w 1987r. w Nowym Sączu – I miejsce
  • w 1989r. w Nowym Sączu – wyróżnienie

Kapelmistrzami orkiestry byli kolejno: Jakub Michalik, Jan Janusz, Michał Janus, Henryk Michalik, Jan Michalik, Zenon Drabiński. Obecnie orkiestrę liczącą 37 członków grających i 3 uczniów prowadzą: Stanisław Król Łukasz Kogut.
W swoim repertuarze zespół posiada opracowane pieśni kościelne na wszystkie uroczystości, marsze wesołe i żałobne jak również utwory rozrywkowe.

Orkiestra z Ptaszkowej

Duży wkład pracy w orkiestrze mają Czesław Święs i Stanisław Król. Uczą grać młodych chłopców na instrumentach, przygotowują także odpowiedni repertuar, przepisują i kserują nuty.

Na uznanie zasługują również członkowie: Julian Wysowski Antoni Rola, Marian Kiełbasa, Józef Michalik, Jerzy Świes oraz Zbigniew Siedlarz, którzy pochodzą z Ptaszkowej, lecz mieszkają w innych miejscowościach, ale przyjeżdżają, biorą udział w próbach i koncertach orkiestry.

Dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy i Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie, orkiestra zakupiła w ostatnich latach brakujące instrumenty muzyczne, pulpity jednolite ubrania dla wszystkich członków, wyremontowała również kilka starych instrumentów.

O bieżącej działalności orkiestry przeczytać można na stronie: Chór i Orkiestra w dziale „Parafia”

Stanisław Król

Parafialny Oddział „CARITAS”

Parafialny oddział „Caritas” został założony w grudniu 1998 roku. Obecnie liczy 15 członków. Zgodnie ze swymi statutowymi założeniami, „Caritas” uczestniczy na terenie parafii w różnorodnych inicjatywach pomocy osobom starszym, chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

Podobnie jak w całej diecezji, przed świętami Bożego Narodzenia prowadzona jest sprzedaż wigilijnych świec i opłatków. Tradycją też stało się, że w okolicy 4 grudnia po Ptaszkowej wędrują Mikołaje z życzeniami świątecznymi i skromnymi upominkami, a w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu organizowane jest spotkanie opłatkowe.
Z kolei w okresie Świąt Wielkanocnych prowadzona jest sprzedaż baranków.

Zarówno przed Świętami Bożego Narodzenia jak i Wielkanocy udzielana jest pomoc finansowa dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

Działalność parafialnego oddziału „Caritas” nie ogranicza się tylko do świąt. W lipcu chorzy z parafii uczestniczą w autokarowej pielgrzymce do Tuchowa na specjalne nabożeństwo odpustowe. Natomiast przez cały rok „Caritas” rozdziela żywność dla rodzin potrzebujących.

Stanisława Górska

Poradnia Rodzinna

Barbara i Henryk Siedlarz

Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota miejscowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich została erygowana 22 VIII 2001 roku przez O. Romualda Koślę, Prowincjała Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Braci Mniejszych – Region Krakowski.
Wspólnota powstała z inicjatywy s. Marii Tokarz, która zaszczepiła w jej członkach chęć należenia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Czym jest zatem Franciszkański Zakon Świeckich?
Powstał on specjalnie dla ludzi żyjących na co dzień w rodzinach, lub samotnych, zajmujących się tym wszystkim, czym zajmują się wszyscy zwyczajni ludzie żyjący w świecie. Jest otwarty dla wszystkich, którym bliskie są ideały życia Zakonodawcy św. Franciszka – Biedaczyny z Asyżu. Głównym zadaniem franciszkanina świeckiego jest wprowadzanie w czyn miłości Boga i bliźniego, przechodzenie od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.

Wspólnota powstając liczyła dwunastu członków. Pan powołał do siebie s. Zofię Gryboś i br. Stanisława Tokarza.
Obecnie do Wspólnoty należy trzech braci i siedem sióstr. Złożyli oni profesję wieczystą tzn. zobowiązali się do przestrzegania Reguły, czyli właśnie do życia zgodnego z zasadami Ewangelii.

Spotkania formacyjne Wspólnoty odbywają się w I niedzielę miesiąca. W czasie spotkania bracia i siostry zapoznają się z duchowością św. Franciszka, a także wspólnie się modlą. Wspólnota uczestniczy w dniach skupienia, rekolekcjach, pielgrzymkach i czuwaniach modlitewnych.

Rada Wspólnoty:
Przełożony – br. Stanisław Michalik ofs.
Za-ca Przełożonego – br. Henryk Siedlarz
Sekretarz – s. Krystyna Serafin
Skarbnik – s. Agata Niepsuj
Członek Rady – br.Stanisław Michalik
Mistrz formacji – s. Barbara Siedlarz

Asystentem Duchowym Wspólnoty jest O. Franciszek Rydzak

Franciszkański Zakon Świeckich
Może Franciszkański Zakon Świeckich to jest to, do czego jesteś powołany i Ty?
Pomyśl i dołącz do nas. Telefon kontaktowy: 0 18 44-52-043

Barbara Siedlarz

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Od wielu lat działa w naszej parafii Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Opiekę nad KSM-em sprawuje ks. Bogusław Sobusiak.
Prezesem Stowarzyszenia obecnie jest Łukasz Górski, zastępcą Katarzyna Janus, zaś kronikę prowadzi Małgorzata Rola.
Spotykamy się w salce domu parafialnego w każdy piątek o godzinie 19.00. Trudno na obecną chwilę podać dokładną liczbę osób należących do KSM w naszej parafii. Przyczyna jest brak systematyczności w spotkaniach przez niektórych młodych ludzi. Ciągle jednak wszystkich zapraszamy. W każdych niedzielnych ogłoszeniach parafialnych padają słowa zaproszenia na spotkania młodzieży KSM-u i młodzieży „chętnej” do pracy w Stowarzyszeniu. Różnie to później bywa w praktyce, ale na pewno można liczyć na grupę ok. 20 osób. Ich zaangażowanie, dobre chęci i systematyczność są godne naśladowania i pochwały. Osoby te od września ubiegłego roku zrobiły bardzo dużo dla dobra naszej miejscowości i parafii. Zaangażowano się w liczne montaże słowno-muzyczne, np. ku czci papieża Jana Pawła II, Św. Mikołaja dla starszych, samotnych i chorych, opłatek wigilijny i wspólne śpiewanie kolęd w oczekiwaniu na pasterkę, opłatek dla staruszków i samotnych. Młodzieżowa grupa muzyczna zaangażowała się w przygotowanie Jasełek i Forum Rodziny, często uświetnia niedzielne Msze Św. oprawą muzyczną. Angażuje się w akcje charytatywne w parafii. Aktualnie młodzież przygotowuje się do przeżywania Światowych Dni Młodzieży, które odbywac się będą w 2016 roku w Krakowie.

W naszej pracy i formacji jesteśmy w ciągłym kontakcie i współpracujemy z diecezjalnymi władzami KSM. Członkowie KSM starają się przede wszystkim być z sobą i dostrzegać to, co dzieje się aktualnie w życiu kościoła i w kalendarzu liturgicznym. Pomocą jest tutaj prasa katolicka dla młodzieży z której systematycznie korzystamy. Wspomnieć należy również o systematycznym udziale młodych ludzi z naszej parafii w różnych formach dokształcania, organizowanych przez władze KSM w Tarnowie czy Krynicy.

Bierzemy udział w rekolekcjach dla młodzieży KSM. Nie zabrakło też przedstawicieli KSM z Ptaszkowej w rozgrywkach piłki nożnej halowej w Ciężkowicach.
W czasie Wielkiego Postu organizujemy corocznie Drogę Krzyżową w plenerze. Prowadzimy własną kronikę, w której dokumentujemy to wszystko, co udało nam się przeżyć, zorganizować i przygotować.
Zapraszamy wszystkich młodych ludzi naszej wspólnoty parafialnej aby do nas zechcieli dołączyć.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Grupa Aspirantów, Ministrantów i Lekrorów w Parafii Ptaszkowa liczy obecnie 40 osób. Są to chłopcy – uczniowie tutejszych szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi oraz Gimnazjum. Nie brakuje też osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekę nad Grupą Liturgiczną pełni od dnia 29 sierpnia 2011 roku Ks. Bogusław Sobusiak.
Prezesem jest uczeń Gimnazjum Adam Chronowski a funkcję zastępcypełni Krzysztof Janusz – również uczeń Gimnazjum.
Głównym zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest posługa przy ołtarzu w czasie Mszy Św. a także ich obecność przy różnych uroczystościach religijnych, szkolnych, patriotycznych czy państwowych.
Formacja religijno – liturgiczna sprowadza się do cotygodniowych spotkań z księdzem opiekunem (sobota, godz. 8.00), wspólnych spotkań przy okazji pełnienia służby przy ołtarzu czy w szkole. Organizuje się również wspólne wycieczki rowerowe, mecze piłki nożnej czy ogniska. Aspiranci i Ministranci wykazują również własną inicjatywę podsuwając księdzu opiekunowi ciekawe formy wspólnego spędzania czasu, w celu pogłębiania swej wiedzy religijnej.
Każdy Aspirant i Ministrant podejmuje służbę przy ołtarzu raz w tygodniu a także w niedzielę i święta według ustalonych grup. Godnym podkreślenia jest duży zapał w służeniu, zdyscyplinowanie i frekwencję. Wielu z chłopców podejmuje również służenie nadobowiązkowe.
Poszczególni Ministranci towarzyszą Kapłanowi w okresie świąt Bożego Narodzenia przy duszpasterskich odwiedzinach rodzin w naszej parafii. Rozprowadzają prasę katolicką naszym wiernym a także przeprowadzają zbiórki do puszek na różne – wyznaczane przez Kurię Diecezjalną – cele charytatywne czy misyjne.

Ministranci
W czasie wakacji Aspiranci i Ministranci biorą udział w tzw. Oazach „Wakacje z Bogiem”, gdzie mają okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami z innych parafii naszej diecezji.
Po ukończeniu szkoły podstawowej wielu z Ministrantów wstępuje w szeregi Lektorów i Kantorów. Po uczestnictwie w Kursie Lektorskim czytają oni Słowo Boże w kościele a śpiewem upiększają liturgię. Grupa Lektorów liczy obecnie 11 osób.

Ministranci Ministranci
Ksiądz Bogusław Sobusiak jako pierwszy od wielu lat posłał lektorów naszej parafii na Kurs Ceremoniarza i Animatora Diecezji Tarnowskiej. Wybrani lektorzy zdobywają na nich dużo większą wiedzę niż na kursach lektorskich, aby wspomagać prowadzenie grup w naszej parafii, ale przede wszystkim by służyć parafii w organizacji asyst na wszystkie uroczystości. Ich uczestnictwo we mszy świętej znacznie ułatwia celebrację księżom, ale i pomaga naszemu panu kościelnemu w przygotowaniu wszystkich parametrów liturgicznych, szat i ksiąg. Kurs ukończył Łukasz Górski, a Adam ChronowskiKrzysztof Janusz odbiorą swe krzyże w dniach 11-13 września 2015 roku.
Nasz Ksiądz Proboszcz Józef Kmak służy nam swoim duszpasterskim doświadczeniem, postawą życzliwości i otwartości.

Zarówno Aspiranci jak i Ministranci a także Lektorzy sięgają po prasę religijną ukierunkowaną na sprawy związane z Liturgiczną Służbą Ołtarza.