Press "Enter" to skip to content

Sołectwo Ptaszkowa

Sołtys wsi Ptaszkowa:
Marian Kruczek

Statut Sołectwa Ptaszkowa

Załącznik Nr l O Do uchwały Nr Y/34/2003 Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2003 roku

STATUT SOŁECTWA PTASZKOWA
w Gminie Grybów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Sołectwo Ptaszkowa jest wspólnotą osób zamieszkałych na jego terenie. Stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Grybów.
2. Obszar Sołectwa wynosi 1816 ha

II. ORGANY I USTRÓJ SOŁECTWA

§2

1. Organy sołectwa stanowią:
a) Zebranie Wiejskie
b) Sołtys
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, składająca się z 7 członków. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy.

§3

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
2. W razie wyboru nowego Sołtysa w trakcie kadencji organów sołectwa kadencja nowego Sołtysa upływa wraz z kadencją Rady Sołeckiej.

§4

Do zadań Sołectwa należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców, w granicach kompetencji określonych ustawą o samorządzie gminnym i przepisami szczególnymi.

§5

Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczo-kontrolnym Sołectwa.

§6

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do głosowania,
3) na wniosek Wójta Gminy.
2. W przypadkach określonych w ust. l pkt 2 i 3 zebranie winno odbyć się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. 0 terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania Sołtys powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowy przyjęty w Sołectwie, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.
4. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej raz w roku.

§7

W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć z prawem do głosowania mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Grybów.

§8

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
a) zostało prawidłowo zwołane oraz
b) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 10 % uprawnionych mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych po upływie 15 minut od wyznaczonego I terminu.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Zebranie postanowi o głosowaniu tajnym.
3. Uchwały podpisuje sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.

§9

Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub za zgodą Zebrania wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej.

§10

Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
1) zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu,
2) decydowania o podejmowaniu inicjatyw lokalnych (czynów społecznych), formie ich realizacji oraz wysokości dobrowolnych świadczeń mieszkańców,
3) tworzenia, określania zadań, nadzorowania i znoszenia innych jednostek organizacyjnych sołectwa np. komisji, społecznych komitetów budowy itp.
4) kontrolowania działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
5) opiniowania, obejmujących sołectwo lub choćby jego cześć, projektów zagospodarowania przestrzennego Gminy, lokalizacji inwestycji komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
6) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
7) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami i instytucjami,
8) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, spokoju, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, poprawy etyki, opieki zdrowotnej itp.,
9) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
10) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznych,
11) innych istotnych dla sołectwa spraw, bądź wynikających z przepisów szczególnych.

§11

1. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys.
2. Do ważniejszych zadań Sołtysa należy:
1) zwoływanie, proponowanie programu i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami statutu w sesjach Rady Gminy jak również w naradach i szkoleniach sołtysów.
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie programu i przewodniczenie na posiedzeniach Rady Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy.
9) utrzymywanie ścisłych kontraktów z organami Gminy,
10) wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
11) informowanie o osobach, do objęcia pomocą społeczną,
12) łagodzenie sporów międzyludzkich,
13) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa.
14) prowadzenie obsługi administracyjnej, gromadzenie dokumentacji dotyczących przechowywania protokołów z Zebrania Wiejskiego i posiedzeń Rady Sołeckiej.

§12

Zadania swoje Sołtys realizuje przy pomocy działającej pod jego przewodnictwem Rady Sołeckiej. Rada Sołecka pracuje pod przewodnictwem Sołtysa. W szczególności Rada Sołecka:
– współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
– inicjuje działania społeczne użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
– podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju Sołectwa,
– zapewnia składanie propozycji do budżetu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy dotyczącej procedury budżetowej.

§13

Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy, zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po podjęciu – w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich realizacji,
4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia mieszkańców Sołectwa.

§14

1. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb.
2. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.

§15

Sołtys jest zobowiązany nie później niż w ciągu 7 dni, przekazywania podjętych przez Zebranie Wiejskie uchwał wraz z protokołem obrad do Biura Rady.

§16

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie i zwraca Sołtysowi celem jej uchylenia lub zmiany przez Zebranie Wiejskie.

III. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§17

1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
a) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu,
b) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze.

§18

1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Grybów nie później niż 4 m-ce po zakończeniu ich kadencji na dzień wolny od pracy.
2. Wójt Gminy Grybów ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3. Wójt Gminy Grybów powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na obszarze sołectwa, w składzie od 3 – 5 członków (tj. przewodniczącego, zastępca przewodniczącego i członków).
4. Wójt Gminy powołuje Gminną Komisję Wyborczą do nadzorowania wyborów w sołectwach oraz przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Gminna Komisja Wyborcza składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i jednego członka.

§19

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Gminnej Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2. Kandydatów na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 20 podpisami popierającymi tego kandydata.
3. Kandydatów do Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami popierającymi tego kandydata.
4. Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady Sołeckiej.
5. Po upływie zgłaszania kandydatów. Gminna Komisja Wyborcza sporządza dla każdego Sołectwa listy kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie podanym w kalendarzu wyborczym.

§20

1. Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu Gminy Grybów.
3. Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7.00 do 15.00.
4. Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza czy urna do głosowania jest pusta, czy potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinno być obecnych minimum dwóch członków komisji w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
6. Komisja może żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli jego tożsamość nie jest znana członkom komisji.

§21

1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak ” x ” na kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak ” x ” na kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów, na których oddaje głos. w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3. Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie.
4. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.

§22

Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak ” x ” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku ” x ” przy żadnym z nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak ” x ” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku ” x ” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania, brak pieczęci Urzędu Gminy Grybów,
4) jeżeli na karcie do głosowania dopisano dodatkowe nazwisko/a.

§23

1. Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urn przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych.
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) ustalenie wyników wyborów,
6) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu Gminnej Komisji Wyborczej oraz podaje wynik wyborów do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
5. Gminna Komisja Wyborcza sprawdza poprawności przeprowadzenia wyborów przez Sołecką Komisję Wyborczą i przekazuje protokoły Wójtowi Gminy Grybów.

§24

1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów ponowne wybory odbywają się w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po przeprowadzeniu wyborów. W wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
2. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższyłoby jej statutowy skład. Sołecka Komisja Wyborcza przeprowadza komisyjne losowanie wśród kandydatów z tą samą ilością głosów.

§25

1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Wójta Gminy Grybów pisemne protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Wójt bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wynik wyborów. Wójt unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni od daty unieważnienia.

§26

1. Wygaśniecie mandatu Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1Wójt Gminy Grybów zarządza wybory na Sołtysa, natomiast w przypadku Rady Sołeckiej mandat przypada kandydatowi, który uzyskał kolejny wynik wyborczy a w przypadku ich braku zarządza wybory uzupełniające.

§27

1. Sołtys i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, zwanych dalej „inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią Urzędu Gminy Grybów, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3. Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Wójtowi Gminy Grybów.
4. Inicjator referendum, na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa przedmiot zamierzonego referendum.
5. Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40 dniem od złożenia wniosku Wójtowi Gminy Grybów.
7. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania.
8. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź.
9. Ogłoszenie wyników referendum, rozstrzygającego o odwołaniu Sołtysa lub Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza zakończenie działalności Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wójt Gminy Grybów zarządza wybory.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio § 17 ust. 2 i 3; § 18; § 20 ust. 2,3,4,5,6; § 21 ust. 1,3,4; § 22 pkt. 3,4; § 23; § 24 ust. 1: § 25 dotyczące wyborów.

IV. GOSPODAROWANIE MIENIEM

§28

1. Zebranie Wiejskie jest upoważnione do uchwalania corocznego planu finansowo-rzeczowego działalności Sołectwa, zwłaszcza w oparciu o środki finansowe przyznane mu w ramach budżetu Gminy i zgodnie z określonym w nim przeznaczeniem.
2. Środki finansowe Sołectwa mogą być przeznaczone w szczególności na:
1) utrzymanie i remonty obiektów i urządzeń przekazanych Sołectwu w zarząd,
2) utrzymanie i remont dróg wiejskich,
3) inne gospodarcze, społeczne czy kulturalne potrzeby mieszkańców,
4) dofinansowanie czynów społecznych.

§29

Sołectwo może dysponować następującymi środkami finansowymi:
1) środkami wydzielonymi w budżecie gminy,
2) dochodami własnymi pochodzącymi z najmu lub dzierżawy obiektów lokali lub gruntów będących w jego dyspozycji,
3) uzyskanymi z organizowanych imprez,
4) innymi dochodami.

§30

1. Wszystkie przysługujące do dnia 27.05.1990 r. mieszkańców Sołectwa prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe, majątkowe, zwane mieniem gminnym, pozostają nienaruszone.
2. Uszczuplenie praw Sołectwa przez Radę Gminy może nastąpić za zgodą Zebrania Wiejskiego.

§31

1. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mu mienia komunalnego. Wykaz mienia przekazanego Sołectwu stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
2. W odniesieniu do przekazanego mu mienia Sołectwo wyraża zgodę o jego zbyciu lub obciążeniu (sprzedaż, zamiana).
3. Sołectwo dysponuje dochodami uzyskanymi z gospodarowania przekazanym mu mieniem w granicach ustalanych corocznie uchwałą budżetową.
4. Sołtys pomocniczo opisuje rachunki oraz faktury związane z wydatkami w ramach realizacji planu finansowo – rzeczowego Sołectwa.

§32

Podejmowane w Sołectwie inicjatywy społeczne mogą być realizowane w ramach obowiązujących przepisów prawa.

V. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM

§33

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności.
2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej Sołectwa w zakresie przekazanych środków.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34

1. Zmiany statusu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Gminy i ogłoszeniu w sposób prawem określony.

%d bloggers like this: