Press "Enter" to skip to content

Franciszkański Zakon Świeckich

SPRAWOZDANIE Z KAPITUŁY FZŚ
WSPÓLNOTA MIEJSCOWA – PTASZKOWA
POKÓJ I DOBRO!

Ptaszkowa dnia 9 czerwca 2024r.
Po zakończeniu Mszy świętej, rozpoczęto Kapitułę zgodnie z załączonym programem.
Obecni:
s. Halina Wideł ofs, Delegat Przełożonej Regionalnej z Krakowa
s. Teresa Romejko ofs, Członek Rady Regionalnej z Krakowa
o. Korneliusz Wierzba ofm, Asystent duchowy Wspólnoty Miejscowej w Ptaszkowej
Członkowie Wspólnoty Miejscowej w Ptaszkowej wg listy obecności.
W części Kapituły uczestniczył k. Proboszcz Józef Kmak, Opiekun Wspólnoty.

 1. Wystąpienie Delegata Przełożonej Regionalnej s. Haliny Wideł ofs.
 2. Sekretarzem Kapituły został powołany brat Bolesław Grybel.
 3. Powołana została Komisja skrutacyjna w następującym składzie: Elżbieta Gajdosz ofs i br. Henryk Siedlarz ofs. W trakcie wyborów dokonano zmiany komisji skrutacyjnej na s. Krystynę Serafin i br. Stanisława Michalik,  z uwagi na zgodę dotychczasowych członków na kandydowanie do Rady.
 4. Sprawozdanie z działalności Wspólnoty Miejscowej za okres od VII Kapituły z dnia 6 czerwca 2021r. do 9 czerwca 2024r. przedłożył Przełożony br. Krzysztof Michalik. Sprawozdanie wraz z listą obecności, zostało załączone do protokołu z Kapituły.
 5. Sprawozdanie finansowe załączone do protokołu odczytała s. Agata Niepsuj ofs.
 6. W trakcie dyskusji nie zgłoszono żadnych wniosków.
 7. W głosowaniu jawnym udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującej Radzie Wspólnoty.
 8. Część wyborczą rozpoczęto:
   1. sprawdzeniem listy obecności uprawnionych do głosowania,
   2. odczytaniem Regulaminu wyborów,
   3. odśpiewaniem hymnu do Ducha Świętego,
   4. odmówieniem modlitwy z Rytuału
 9. Przystąpiono do wyboru nowej Rady Wspólnoty w głosowaniach tajnych.
  – Wspólnota liczy 13 profesów wieczystych, obecnych 11 profesów wieczystych, co stanowi 85% uprawnionych do głosowania,  a zatem Kapituła jest ważna.

Nowym Przełożonym został br. Krzysztof Michalik ofs. – III kadencja

 Zastępcą Przełożonego została s. Barbara Siedlarz ofs.

Ustalono, że siostra Barbara Siedlarz ofs będzie również pełnić funkcję odpowiedzialnego za formację.

W skład Rady Wspólnoty zostali wybrani:

s. Agata Niepsuj ofs
s. Genowefa Michalik
s. Elżbieta Gajdosz
br. Bolesław Grybel.

Po zakończeniu wyborów odmówiono modlitwy przypisane do uzyskania odpustu zupełnego, oraz modlitwy końcowe z Rytuału wraz ze zobowiązaniem nowo wybranej Rady.

Ojciec Asystent udzielił wszystkim zebranym kapłańskiego błogosławieństwa.

Protokół z przeprowadzonej Kapituły został sprawdzony i podpisany przez sekretarza kapituły i skrutatorów oraz zatwierdzony przez Przewodniczącego Kapituły.

Na swoim pierwszym spotkaniu Rada Wspólnoty dokona ukonstytuowania i protokół prześle do Rady Regionu wraz z adresami, nr tel.  i elektronicznej poczty w przypadku posiadania.

Życzeniami dla Rady i Całej Wspólnoty zakończono spotkanie.

Pokój i Dobro!

Sekretarz Kapituły br. Bolesław Grybel ofs.

 Rys historyczny Wspólnoty

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej została Kanonicznie Erygowana w dniu 13 stycznia 2002 r., przez Ministra Prowincjalnego Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych OO Bernardynów o. Romualda Koślę ofm, któremu towarzyszył Sekretarz Prowincji br. Azariasz Hess ofm,  oraz o. Józef Wawro ofm.

Br. Henryk Hosz ofs, imię zakonne Jacek, profesję wieczystą złożył 06.01.1979 r., a br. Stanisław Tokarz ofs, imię zakonne Antoni, profesję wieczystą złożył 13.01.1980r.  Brat Henryk i br. Stanisław swoje powołanie realizowali we Wspólnocie w Grybowie. Obaj bracia zostali przeniesieni do nowopowstającej Wspólnoty FZŚ w Ptaszkowej.

W dniu 28 maja 2000 r. Siostry: Zofia Gryboś ofs, Stanisława Kiełbasa ofs, Krystyna Serafin ofs, Maria Tokarz ofs, Agata Niepsuj ofs, Barbara Siedlarz ofs oraz Bracia: Stanisław Michalik ofs i Henryk Siedlarz ofs – zostali przyjęci do nowicjatu.

W dniu 03.06.2001 r, w obecności Przełożonej Regionu Krakowskiego FZŚ, s. Haliny Wideł ofs, o. Franciszka Rydzaka ofm, br. Henryka Hosza oraz Przełożonego Wspólnoty FZŚ z Grybowa br. Henryka Rzemińskiego ofs, – Siostry Zofia Gryboś ofs, Stanisława Kiełbasa ofs, Krystyna Serafin ofs, Maria Tokarz ofs, Agata Niepsuj ofs, Barbara Siedlarz ofs oraz Bracia Stanisław Michalik ofs i Henryk Siedlarz ofs, – złożyli profesję wieczystą.

Siostry, Stanisława Kmak ofs, Stanisława Niemaszyk ofs oraz Elżbieta Gajdosz ofs, w tym dniu zostały przyjęte do nowicjatu.

W dniu 28 lipca 2002r, odeszła do Pana s. Zofia Gryboś.

W dniu 3 lipca 2005r, siostry Stanisława Kmak ofs i Elżbieta Gajdosz ofs, złożyły profesję wieczystą. W tym dniu br. Henryk Hosz ofs, świętował 25 – lecie swojej obecności we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Dnia 1 października 2005 r., swoją profesję wieczystą złożyła /nieobecna 3 lipca  z powodu choroby/ s. Stanisława Niemaszyk ofs.

W dniu 29.01.2006 r., odszedł do Pana br. Stanisław Tokarz ofs.

Po długiej chorobie w dniu 15.04.2006 r. s. Stanisława Niemaszyk ofs. odeszła do Pana.

W dniu 08 grudnia 2007 r. zostali przyjęci do nowicjatu: s. Genowefa Michalik ofs i br. Krzysztof Michalik ofs,. Swoją profesję wieczystą s. Genowefa Michalik i br. Krzysztof Michalik złożyli 8 grudnia 2011r.

W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia roku Pańskiego 2016 r., odeszła do Pana s. Stanisława Kmak ofs.

W 2021 roku minęła  20 rocznica  profesji wieczystej: siostry Stanisławy Kiełbasa ofs, Krystyny Serafin ofs, Marii Tokarz ofs, Agaty Niepsuj ofs, Barbary Siedlarz ofs oraz br. Stanisława Michalika ofs i Henryka Siedlarza ofs.

Wspólnota Miejscowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej w styczniu 2022 roku świętowała 20 rocznicę Kanonicznego Erygowania.

                                                               Miejsce i czas spotkań Wspólnoty

Miejsce spotkań: sala przy plebanii kościoła parafialnego w Ptaszkowej w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy świętej o godz. 14.

%d bloggers like this: